Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

"Aktywny samorząd" w 2018 r.

Dodano: 02.03.2018 r. 

"Aktywny samorząd" w 2018 r.

W związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie

 będą przyjmowane:

Moduł I   

 od dnia 03.04.2018 r. do 30.08.2018 r.

 

 Moduł II  

od dnia 05.03.2018 r do 30.03.2018 r. (I termin - rok akademicki 2017/2018)

  od dnia  01.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (II termin - rok akademicki 2018/2019)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach


Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach (www.pcpr.sejny.pl) lub do pobrania w pokoju nr 2, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

 

Poszczególne moduły i obszary w ramach których można uzyskać pomoc:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.