Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach prowadzi nabór do projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”.

Dodano: 01.03.2018 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach prowadzi nabór  do projektu „Aktywna integracja szansą na przyszłość”.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty:  m. Suwałki , suwalski, augustowski i sejneński.

Grupą preferowaną są osoby:

·           -  bezrobotne – którym ustalono III profil pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20.IV.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (60%),

·           -  korzystające z POPŻ,

·           -  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego  rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

·           -  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i częściowymi zaburzeniami rozwojowymi.


W ramach projektu Uczestnicy/czki skorzystają z następujących form wsparcia:

               - Psychologiczne (indywidualne)
               - Socjoterapeutyczne (indywidualne)
              - Warsztaty rozwoju osobistego (grupowe)
               - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (grupowe)
               - Doradztwo zawodowe /z IPD/ (indywidualne)
               - Kursy zawodowe oraz szkolenia:
                      a.      spawacz metodą MIG - 103h
                      b.     magazynier z obsługą wózka widłowego - 120h 
                      c.      komputerowe ECDL Base - 60h
                      d.     język angielski na poziomie TELC A1 - 120h
               - Pośrednictwo pracy (indywidualne)
               - Staże zawodowe (9 m-cy/ os.)

 
Istnieje możliwość organizacji innych kursów, dostosowanych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

 

Pliki do pobrania:

1. Plakat