Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze.

Dodano: 24.02.2022 r.

 
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zachęcamy do zgłoszenia się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach i zgłoszenie swojej gotowości. 

Rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki zastępczej nad dzieckiem, które z różnych przyczyn nie może przebywać pod opieką swoich rodziców. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub tymczasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona. 

Rodzaje rodzin zastępczych:
 • spokrewnione - mogą je stworzyć najbliżsi krewni dziecka (babcia, dziadek, brat, siostra),
 • niezawodowa - może ją stworzyć dalsza rodzina, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem,
 • zawodowa - to taka rodzina, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej - jeden z opiekunów otrzymuje wówczas stałe wynagrodzenie miesięczne. 

Kto może utworzyć rodzinę zastępczą?


Rodzinę zastępczą może twożyć małżeństwo lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które spełniają następujące warunki:
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem - potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, oraz opinią psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
               - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
               - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
               - wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może byc powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadac stałe źródło dochodów;
 • kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani posiadac świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby spełniające w/w warunki kierowane są na odpowiednie szkolenie, po ukończeniu którego mogą ubiegać się o zakwalifikowanie ich na rodzinę zastępczą.